Logo
האם ניתן להיות בעל זכויות בנחלה גם ללא קבלה לחברות באגודה?
בעקבות ת"א (מחוזי י-ם) 17532-07-13 גרנות נ' האגודה השיתופית רמת רזיאל
two
עו"ד דן פיאלה

לאחרונה (31.8.2023) ניתן פסק דין מענין בבית המשפט המחוזי בירושלים אשר הרחיב את תחולת החלטה 970 של מועצת מקרקעי ישראל (כיום בסעיפים 8.3.9 ו- 8.3.10 לקובץ החלטות המועצה) גם על מי שלא התקבל לחברות באגודה ומחזיק במשק חקלאי.
***
ככלל על חוכר נחלה חלה חובת חברות באגודה, ומי שמבקש לרכוש זכויות בנחלה חייב לקבל את אישור האגודה מראש ולהתקבל לחברות בה כתנאי לקבלת הזכויות בנחלה.
החלטה 970 שכותרתה "זכותו של מי שהפסיק להיות חבר באגודה שיתופית להיות בעל זכות של נחלה" קובעת את החריג לכלל לפיו הפסקת חברותו של חבר באגודה לא תחייב את ביטול זכותיו בנחלה. בית המשפט קבע בענייננו כי החלטה זו חלה לא רק על מי שהיה חבר אגודה וחברותו נפסקה אלא גם על מי שלא התקבל לחברות באגודה אך מחזיק בזכויות בנחלה באישור האגודה.
***
במקרה דנן, דובר בבני זוג אשר חתמו בסוף שנת 2007 על זכרון דברים לרכישת נחלה וכעבור מספר חודשים חתמו על הסכם מכר, וקיבלו את החזקה בנחלה בסוף שנת 2008. בין לבין אישר ועד ההנהלה את מועמדותם לחברות באגודה וחתם על טופס להעברת הזכויות בנחלה על שמם, כאשר בשנת 2010 נרשמו זכויותיהם בנחלה.
לצערם, לאחר קבלת החזקה בנחלה החל סכסוך בין בני הזוג לאגודה ולחברי אגודה אשר הוליד עשרות הליכים משפטיים. רק בשנת 2013, דהיינו יותר מארבע שנים לאחר שקיבלו את החזקה בנחלה, התכנסה האסיפה הכללית והחליטה ברוב קולות שלא לקבלם לחברות.
בני הזוג הגישו תביעה כנגד האגודה בטענה כי היו חברים באגודה לפני כינוס האסיפה וכי נפלו פגמים בכינוסה המביאים לבטלותה ולהכיר בזכויותיהם בנחלה. האגודה הגישה תביעה שכנגד.
על רקע זה התגלעה מחלוקת בין הצדדים לגבי תחולת החלטה 970. האגודה טענה כי החלטה 970 רלוונטית רק למי שהיה חבר אגודה ויצא מחברות. מאחר ובני הזוג לא היו חברים באגודה, חברותם לא הופסקה ולכן החלטה 970 אינה חלה בעניינם. משכך, על בני הזוג למכור את הנחלה לצד ג' ולעזוב את הישוב.
***
בית המשפט לא קיבל את הטענה ואימץ את עמדת רשות מקרקעי ישראל, שהיתה צד לתיק, אשר קבעה כי בנסיבות בהם בני הזוג נרשמו כבעלי זכויות בנחלה לאחר שחתמו על כל המסמכים ובהסכמת האגודה, חלה החלטה 970 גם אם בני הזוג לא היו חברים באגודה וקבלתם לחברות נדחתה.
הרשות ובית המשפט נתנו משקל מכריע לכך שהאגודה אישרה את העברת הזכויות על שם בני הזוג והזכויות נרשמו על שמם שנים לפני כינוס האסיפה הכללית ועל אף שלא היו חברים באגודה.
בית המשפט ביקר את אופן התנהלות האגודה שאף לא תאמה את הוראות התקנון בכך שנתנה את הסכמתה להעברת הזכויות בנחלה על שם המועמדים בטרם קיבלה החלטה בדבר קבלתם לחברות וכי לו האגודה לא היתה נוהגת בדרך זו, המחלוקת לא היתה באה לעולם. ואכן בעקבות המקרה, שינתה האגודה את תקנונה באופן שמתן אישור האגודה להעברת הזכויות בנחלה יעשה רק לאחר אישור האסיפה הכללית את קבלת המועמד לחברות.
***
מקרה זה הינו תמרור אזהרה לאגודות ומורשי חתימה בהן בכל הנוגע לחתימה על טפסים המאשרים את העברת הזכויות בנחלה על שם מי שטרם התקבל לחברות באגודה.
על מנת למנוע מקרים דומים, על האגודה להקפיד להשלים את הליך הקבלה לחברות של רוכש זכויות בנחלה, וקבלתו לחברות טרם תחתום על הטפסים לאישור העברת הזכויות על השם הרוכש, ובכך למנוע מצב דומה למקרה בעניננו בו מי שהאסיפה הכללית דחתה את מועמדתו לחברות מחזיק בנחלה על אפם וחמתם של האגודה וחבריה.

טרם הוגש ערעור על פסק הדין.