Logo

מרכז המדיה

מצגת מיום 30 בינואר 2024 בנושא אגודות שיתופיות, הוצאה מחברות, וועדות קבלה ועוד.
לאחרונה (31.8.2023) ניתן פסק דין מעניין בבית המשפט המחוזי בירושלים אשר הרחיב את תחולת החלטה 970 של מועצת מקרקעי ישראל (כיום בסעיפים 8.3.9 ו- 8.3.10 לקובץ החלטות המועצה) גם על מי שלא התקבל לחברות באגודה ומחזיק במשק חקלאי...
אחרי כשישים שנה בהם הייתה נהוגה הלכת עקריש, החליט בית המשפט העליון במסגרת בקשת רשות ערעור כי אין עוד טעם להמתין ל"חמורו של משיח" עד אשר ייענה המחוקק לקריאה ויתקן את החוק, על כן ראוי לשקול מחדש את הלכת עקריש הידועה כהלכת פיצול הסעדים, במקרה בו הסמכות בגין אותה עילת תביעה נתונה לבית המשפט השלום והמחוזי בגין סעדים שונים...
לאחרונה פסק דין משמעותי מאד אשר ניתן במסגרת הליך בע"מ 1983/23 פלוני נ' פלונית התמקד בהלכת השיתוף המוכרת במשפט הישראלי...