Logo

מרכז המדיה

מצגת מיום 30 בינואר 2024 בנושא אגודות שיתופיות, הוצאה מחברות, וועדות קבלה ועוד.
לאחרונה (31.8.2023) ניתן פסק דין מעניין בבית המשפט המחוזי בירושלים אשר הרחיב את תחולת החלטה 970 של מועצת מקרקעי ישראל (כיום בסעיפים 8.3.9 ו- 8.3.10 לקובץ החלטות המועצה) גם על מי שלא התקבל לחברות באגודה ומחזיק במשק חקלאי...