Logo

מרכז המדיה

לאחרונה (31.8.2023) ניתן פסק דין מעניין בבית המשפט המחוזי בירושלים אשר הרחיב את תחולת החלטה 970 של מועצת מקרקעי ישראל (כיום בסעיפים 8.3.9 ו- 8.3.10 לקובץ החלטות המועצה) גם על מי שלא התקבל לחברות באגודה ומחזיק במשק חקלאי...
לאחרונה פסק דין משמעותי מאד אשר ניתן במסגרת הליך בע"מ 1983/23 פלוני נ' פלונית התמקד בהלכת השיתוף המוכרת במשפט הישראלי...